Komatsu TURBOCHARGER KI (6754-81-8291)


Komatsu Spare Part: TURBOCHARGER KI
Item Number 6754-81-8291 (6754818291)
Legacy Item Numbers: 6754-81-8541, 6754-81-8540, 6754-81-8290

Weight: 16.18 kg

2.376,00

Description

Komatsu Spare Part: TURBOCHARGER KI
Item Number 6754-81-8291 (6754818291)
Legacy Item Numbers: 6754-81-8541, 6754-81-8540, 6754-81-8290

Additional information

Weight16.18 kg